Image1

Polityka prywatności

Drukuj PDF

Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN" Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO), uprzejmie informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN" Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie (zwana dalej: „Spółką"), ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin;

2. Dane kontaktowe do Spółki - Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN" Spółka z o.o. ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin, tel. 943471880, fax. 943411100, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

3. Dane osobowe (w postaci danych wskazanych w szczególności w umowie oraz w protokole uzgodnień) zostały zebrane od Państwa w związku z podjęciem rozmów w sprawie zawarcia umowy, a następnie jej zawarciem i wykonywaniem przez strony;

4. Dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w następujących celach:

1) zawarcia i wykonywania stosownej umowy;

2) wystawiania przez Spółkę faktur i innej dokumentacji rozliczeniowej;

3) rozpatrywania zgłaszanych przez Państwo reklamacji, uwag i zastrzeżeń;

4) ewentualnego dochodzenia przez Spółkę od Państwa przysługujących jej praw (w tym roszczeń) lub obrony przez Spółkę swoich praw.

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia RODO) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust 1 pkt f Rozporządzenia RODO);

5. Celem wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (jako administratora danych) jest rozpatrywanie złożonych przez Państwa reklamacji, uwag i zastrzeżeń, dokumentowanie dokonanych czynności na potrzeby rozliczeń publicznoprawnych, ewentualne dochodzenie przez Spółkę wobec Państwa wszelkich praw (w tym roszczeń), czy też ich obrona przez Spółkę, między innymi przez prowadzenie czynności windykacyjnych (we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich), kierowanie spraw na drogę sądową. Jednocześnie celem wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jest nawiązywanie kontaktu z osobami wskazanymi przez Państwo (w umowie lub innym dokumencie) w kwestiach związanych z bieżącym wykonywaniem umowy;

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania, wykonywania łączącej Państwa ze Spółką umowy o świadczenie usług, a po wygaśnięciu (rozwiązaniu) umowy, jej wykonaniu, do czasu wygaśnięcia wszelkich praw (uprawnień) i obowiązków stron umowy, przedawnienia przysługujących im roszczeń, wygaśnięcia obowiązków ustawowych, z których wynika konieczność przechowywania dokumentacji zawierającej Państwa dane osobowe;

7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Spółki, jako administratora danych osobowych, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;

8. Nie będą Państwo podlegać decyzji, które opierają się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 22, 00-193 Warszawa;

10. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz warunkiem zawarcia ewentualnej, stosownej umowy stron, przy czym nie są Państwo zobowiązani do podania tych danych osobowych, a ich niepodanie skutkować może jedynie pozbawieniem Państwa możliwości zawarcia, wykonywania umowy przez Spółkę.

Koszalin, dnia 17 maja 2018 roku